TH EN
 

การประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561

7 กันยายน 2561 600

      การประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561 เรื่อง "Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต" ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.oie.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2202-4274, 0-2202-4283, 0-2202-4271