TH EN
 

การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล "Digital Run 2018"

15 สิงหาคม 2561 1,027

      กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งเดิน - วิ่งการกุศล "Digital Run 2018" ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี ซึ่งรายได้หลังหักจากค่าใช้จ่ายจากการจัดงานส่วนหนึ่ง จะมอบให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onde.go.th โทรศัพท์ : 0-2142-2501
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,147
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร