TH EN
 

การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล "Digital Run 2018"

15 สิงหาคม 2561 1,184

      กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งเดิน - วิ่งการกุศล "Digital Run 2018" ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี ซึ่งรายได้หลังหักจากค่าใช้จ่ายจากการจัดงานส่วนหนึ่ง จะมอบให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onde.go.th โทรศัพท์ : 0-2142-2501