TH EN
 

การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักลงทุนไทย ประจำปี 2561

25 กรกฎาคม 2561 371

      สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการดำเนินงานโครงการพัฒนานักลงทุนไทย ประจำปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทยให้สามารถออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย การอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการลงทุนในต่างประเทศ การเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนไทย และการศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2561 

      ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itd.or.th 
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,147
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร