TH EN
 

การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักลงทุนไทย ประจำปี 2561

25 กรกฎาคม 2561 245

      สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการดำเนินงานโครงการพัฒนานักลงทุนไทย ประจำปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทยให้สามารถออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย การอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการลงทุนในต่างประเทศ การเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนไทย และการศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2561 

      ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itd.or.th