TH EN
 

กิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”

20 กรกฎาคม 2561 375

                กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า” โดยมีเป้าหมายให้เกิดความร่วมมือ และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในการพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรมออกสู่ตลาด

          ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร และใบสมัครได้ที่ Facebook : หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม 2018 หรือ @DIPAT2018 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณไตรโรจน์ นวลอินทร์ โทรศัพท์ 0 2547 6034 / 06 50569461 หรือ คุณพิชชานันท์ สิริภัคพัฒนากุล โทรศัพท์ 08 9456 9321 อีเมล์ DIPAT2018@gmail.com
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,147
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร