TH EN
 

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมงาน “THAI FESTIVAL 2018 IN MUMBAI” 

17 กรกฎาคม 2561 438

กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 
ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุง อาหารแปรรูปพร้อมทาน ที่ได้รับมาตรฐานต่าง ๆ 
ที่สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ “THAI FESTIVAL 2018 IN MUMBAI” 

ณ ห้างสรรพสินค้า Phoenix Market City Kurla เมืองมุมไบ อินเดีย เดินทางระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 
จำนวน 12 บูธเท่านั้น!!! 
ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่

ายเองรายละประมาณ 9,000 - 12,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่าย 
- ค่าที่พักแบบห้องคู่จำนวน 3 คืน (กำหนดที่พักเป็น โรงแรม Trident Hotel Mumbai ชำระเอง ณ โรงแรม) 
- ค่าวีซ่า (ดำเนินการเอง) 
กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ และ สสว. สนับสนุน (ผู้ประกอบการ 1 กิจการต่อ 1 ราย) 
- ค่าใช้จ่ายในส่วนของพื้นที่แสดงสินค้า ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ค่ารถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สถานที่จัดงาน 

รับสมัครถึง 20 กรกฎาคมนี้เท่านั้น!! คลิก https://goo.gl/CsdrMf 
กำหนดการ คลิก https://drive.google.com/open?id=1MWBLzCsUK1Kpdz3-vFItD6dz87AgnGcm
โครงการอื่นๆ

21 กุมภาพันธ์ 2562
1,147
K-Brand ASEAN Promotion Consortium

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร