TH EN
 

สัมมนาและนิทรรศการ “Future Economy and Internet Governance : Big Chance to Big Chance”

3 กรกฎาคม 2561 196

      สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาและนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “Future Economy and Internet Governance : Big Chance to Big Chance” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยับ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

      ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.etda.or.th/bigchange2018