TH EN
 

ขอเชิญ SME เข้าร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน” ครั้งที่ 1

14 มิถุนายน 2561 1,364

      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ SME ในด้านการเงิน (Financial Literacy) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน” ครั้งที่ 1  ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเลอคองคอร์ดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!! ทั้งนี้ สสว. ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

กิจกรรมในงาน  

      - บูธรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สสว. อาทิ กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ณ สถานประกอบการ / กิจกรรมแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ

      -  บูธถ่ายภาพสินค้าโดยช่างภาพเพื่อนำลงเว็บไซต์ออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาลงทะเบียนถ่ายภาพได้บริเวณหน้างาน)

      - บูธจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / SME BANK / EXIM BANK / ธ.ก.ส. / สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ฯลฯ และบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในต่าง ๆ ของ สสว. รวมกว่า 20 บูธ

สมัครเข้าร่วมงานและรายละเอียดงาน  https://goo.gl/forms/tTHVNI4NuVkDpkp42

                                                                 ***************************************

กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน (Financial Literacy)

 “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน” ครั้งที่ 1

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561

จัดโดย...สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ร่วมกับ...กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561

ณ ห้องเลอคองคอร์ดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ

**********************************************

วันที่ 20 มิถุนายน 2561  (บรรยาย และการเปิดบูธจากหน่วยงานต่าง)

08.30 – 09.30 น.        -   แขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบการ SMEs และสื่อมวลชน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับประทานอาหารว่าง

-   เยี่ยมชมบูธบริเวณหน้างานกว่า 20 บูธ อาทิ บูธรับสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสว. / บูธถ่ายภาพสินค้าโดยช่างภาพเพื่อนำลงเว็บไซต์ออนไลน์ /บูธรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

-   พิธีกรเชิญผู้ประกอบการเข้าสู่ช่วงการบรรยาย

09.30 – 10.30 น.        การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุน” และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

โดย     นายสุนทร  สุขสมเนตร์   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

10.30 – 12.00 น.        บรรยายหัวข้อ “รู้ทันบัญชี..ภาษี ควบคุมดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง”

                             โดย     ทีมวิทยากรจากสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.50 น.        การบรรยายหัวข้อ “บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า” และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

                             โดย     คุณจันทร์ฉาย  พิทักษ์อรรณพ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า

                                      ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

                                                                 

13.50 – 13.55 น.        - นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี  เดินทางถึงบริเวณงาน 

- พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่พิธีการ

13.55 – 14.00            กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย     นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

14.00 – 14.30 น.        กล่าวเปิดงาน

โดย     นายสมชาย หาญหิรัญ     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

                             - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร สสว. และหน่วยงานต่าง ๆ ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร สสว. และหน่วยงานต่าง ๆ      เยี่ยมชมบูธบริเวณหน้างาน

14.30 – 17.00 น.        บรรยายหัวข้อ “รู้ทันบัญชี..ภาษี ควบคุมดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง” (ต่อ)

                             โดย     ทีมวิทยากรจากสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 (บรรยาย และ Workshop)

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

09.00 – 12.00 น.        บรรยายหัวข้อ วิเคราะห์งบ...อ่านงบเป็นมองเห็นกำไร...เหนาะๆๆ”

                             โดย     ทีมวิทยากรจากสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.        - กิจกรรม Workshop “ตรวจสุขภาพงบการเงิน” 

- กิจกรรม Workshop ฝึกปฏิบัติการทางบัญชีและการเงิน

                             โดย     ทีมวิทยากรจากสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

***************************************