TH EN
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดรับสมัครผู้แทนผู้ใช้พลังงานเข้าเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)

15 พฤษภาคม 2561 316

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะเปิดรับสมัครผู้แทนผู้ใช้พลังงานเข้าเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เพื่อเป็นกลไกดำเนินงานในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผู้ใช้พลังงานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และบัญชีสัดส่วน คพข. ของแต่ละจังหวัด รวมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) หรือ โทร. 0-2207-3599 ต่อ 883-5