TH EN
 

โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

15 พฤษภาคม 2561 242

      ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ร่วมอบรม / สัมมนา โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ หลังจากนั้นรับวงเงินค่าธรรมเนียม 30,000 บาทต่อกิจการ สำหรับนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ

      สำรองที่นั่งฟรีที่ www.exim.go.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2271-3700, 0-2617-2111 ต่อ 3070, 3074-5