TH EN
 

หลักสูตรอบรมหัวข้อ “กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0” รุ่นที่ 1

9 พฤษภาคม 2561 324

      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน หลักสูตรอบรมหัวข้อ “กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในยุคไทยแลนด์ 4.0” รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้อยู่รอด มีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และเพื่อสร้างเครือข่ายให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม

 

      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353930 ต่อ 6226 หรือ 6224  มือถือ 09- 1017-9691 , 08-1935-1725  อีเมล์ lawubuproject@gmail.com (ในเวลาทำการ 08.30-16.30 น.)

 

      สมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctPf09HBASQIcN_1JGNcwc2XsjuSOVnTJam3U9a3vfsb7ZLA/viewform