TH EN
 

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

26 เมษายน 2561 320

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดทำ "วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต" เพื่อเผบแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมษสาตร์ของอาจารย์ นักวิชาการอิสระ วิศวกรทั่วไป และเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและสังคมภายนอกในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ รวมถึงระบบการรวบรวม และคัดสรรผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในวงวิชาการ และวิชาชีพ

      จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิิถุนายน 2561

      ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1211