TH EN
 

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561”

24 เมษายน 2561 1,157

     

      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี  เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561”  โดยท่านจะได้รับความรู้ในการดำเนินธุรกิจผ่านการอบรมสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นจากที่ปรึกษา รวมทั้งมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของท่าน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ณ สถานประกอบการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!

****รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  www.smestrong61.com****

****ตารางปฏิทินการอบรมประจำเดือนเมษายน 2561 และเบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูล  คลิกที่นี่ ****