TH EN
 

ประชุมเตรียมความพร้อม

20 กันยายน 2560 76

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการประชุมความร่วมมือด้าน SMEs และการจับคู่ธุรกิจกับสาธารณรัฐเกาหลี ด้าน Tech start up medical device และเครื่องสำอาง โดยมีผู้ร่วมประชุมจาก สวทช. สวทน. วว. กรมเอเซียตะวันออก กรมศุลกากร สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ณ ห้องประชุม 1801 สสว. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการอื่นๆ

15 ธันวาคม 2560
21
สัมมนาทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร ปีที่ 2

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วม และปาฐกถาพิเศษ...
6 ธันวาคม 2560
124
ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมการบรรยาย GSB Biz Talks ในหัวข้อ
30 พฤศจิกายน 2560
154
แถลงวิสัยทัศน์

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว...