TH EN
 

ประชุมเตรียมความพร้อม

20 กันยายน 2560 558

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการประชุมความร่วมมือด้าน SMEs และการจับคู่ธุรกิจกับสาธารณรัฐเกาหลี ด้าน Tech start up medical device และเครื่องสำอาง โดยมีผู้ร่วมประชุมจาก สวทช. สวทน. วว. กรมเอเซียตะวันออก กรมศุลกากร สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ณ ห้องประชุม 1801 สสว. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559