TH EN
 

สสว. เชิญชวน SME ไทย ใช้บริการเว็ปไซต์ ASEAN SME เพื่อเพิ่มโอกาสในการรุกตลาด AEC

20 กันยายน 2560 676

      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สมัครเข้าใช้บริการศูนย์ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SME Service Center) ผ่าน www.aseansme.org ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการ SME กว่า 56 ล้านรายใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการในภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน โดยจะมีการให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจทั้งทางด้านการเงิน การพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาแรงงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) เพื่อเป็นแหล่งจับคู่ธุรกิจให้แก่สมาชิกทั่วภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME สามารถสมัครเข้าใช้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน www.aseansme.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      สำหรับศูนย์ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SME Service Center) เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของแผนแม่บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเท่าเทียม โดยความร่วมมือระหว่างคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SME Working Group) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (Japan-ASEAN Integration Fund – JAIF) ซึ่ง สสว. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

      อย่างไรก็ดี การดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ SME ไทย ที่ต้องการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียนในการหาหุ้นส่วนทางการค้า บริการ และคำแนะนำทางธุรกิจต่างๆ เพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ข้อมูลและรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมเพื่อใช้งานเว็บไซต์
    • คุณ นพเก้า จันทร์สุขสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาโครงการ)

                    โทรศัพท์ 083-647-4565 และ 085-088-5155

                     e-mail: nopakao.c@aseansme.org

  • ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ติดต่อได้ที่
    • ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม (ที่ปรึกษาโครงการ)

                    โทรศัพท์ 081-733-3402

                    e-mail: bobchamnan@gmail.com

  • คุณ ติรณะ ภราดร์นุวัฒน์

                    โทรศัพท์ 02-298-3236