TH EN
 

แถลงข่าวโครงการส่งเสริมธุรกิจระดับเติบโต ปี 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562 305

"แถลงข่าวโครงการส่งเสริมธุรกิจระดับเติบโต ปี 2562"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งต่อยอด SMEsให้เข้าถึงมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเตรียมสนับสนุนคูปองทำฉลากโภชนาการและคูปองตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สนับสนุนกิจกรรมการตลาดต่างประเทศเพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 11 แห่ง ร่วมดำเนินการ และตั้งเป้าสานต่อการพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ณ ห้องประชุม 1801 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562