TH EN
 

GMP เครื่องสำอาง รู้ไว้ ได้ใช้แน่นอน

29 มกราคม 2562 561

"GMP เครื่องสำอาง รู้ไว้ ได้ใช้แน่นอน"

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวเปิดการอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า ปีงบประมาณ 2562 ประเภทเครื่องสำอาง ในหัวข้อ “GMP เครื่องสำอาง รู้ไว้ ได้ใช้แน่นอน” ซึ่ง สสว. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมสินค้าของ SME ในกลุ่มเครื่องสำอางให้ได้รับมาตรฐาน อย. มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 250 ราย โดยมีศูนย์ OSS ร่วมออกบูธให้บริการ ณ ห้องประชุม นายแพทย์ ไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 9 กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562