TH EN
 

CLUSTER DAY

27 กันยายน 2561 809

"CLUSTER DAY"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 CLUSTER DAY ซึ่ง สสว. ดำเนินงานร่วมกับ สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สภาอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่สามารถรวมกลุ่ม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 18 สสว. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561Create Cache    |    Generated Time : 0.0867 sec