TH EN
 

ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์

18 กันยายน 2561 285

“ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์”

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภายใต้หัวข้อ “ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์” เพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการ SME ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอาเซียน+8 และจะสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมในอีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย  และจีน ภายในปีนี้ เพื่อผนึกกำลังในการให้บริการผู้ประกอบการ SME และสิทธิประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ และการลงทุน โดยในขณะนี้ ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเร่งเชื่อมโยงเครือข่ายของตนให้เป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพต่อไป