TH EN
 

สสว. ผนึกกำลัง 69 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน ขับเคลื่อนเว็บไซต์ SME ONE ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้

7 กันยายน 2561 264

สสว. ผนึกกำลัง 69 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน

ขับเคลื่อนเว็บไซต์ SME ONE ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE กับภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เข้ามาร่วมบูรณาการความร่วมมือกับ สสว. รวม 69 หน่วยงาน เพื่อเป็นสื่อกลาง ในรูปแบบของ Web Portal ในการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้และบริการของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME  โดยเป็น Platform ที่มีระบบการให้บริการที่สะดวกและเป็นดิจิทัลมากขึ้น เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจทุกด้านให้กับผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่/Startup และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง