TH EN
 

รับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ. สสว.

25 ธันวาคม 2560 500

"รับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ. สสว."

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ร่วมจัดการสัมมนา "รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่..) พ.ศ. ..." เพื่อปรับปรุงกฎหมาย สสว. ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสนับสนุน SME ให้ดียิ่งขึ้น โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560