TH EN
 

การพัฒนาข้อมูล องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริม SME

23 พฤศจิกายน 2560 535

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนาข้อมูล องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริม SME” (การพัฒนาเว็บไซต์ www.sme1.info) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมเสนอแนวทางความคิดเห็น ณ ห้องเบญจสิริ แกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560