TH EN
 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการปลากัด

23 พฤศจิกายน 2560 64

 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนการประกาศปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติไทย ของกรมประมง พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)
ในการร่วมกันส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการปลากัดโดยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
โครงการอื่นๆ

15 ธันวาคม 2560
21
สัมมนาทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร ปีที่ 2

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วม และปาฐกถาพิเศษ...
6 ธันวาคม 2560
124
ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมการบรรยาย GSB Biz Talks ในหัวข้อ
30 พฤศจิกายน 2560
154
แถลงวิสัยทัศน์

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว...