TH EN
 

ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ

9 ตุลาคม 2560 9,413

  • ตั้งแต่ มกราคม 2559 เป็นต้นไป สสว.ได้ปรับปรุงระบบการบริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไป
  • ระบบขึ้นทะเบียนใหม่นี้ ได้โอนย้ายข้อมูลเดิมที่ SMEs หรือบุคคลทั่วไป ที่สมัครไว้แล้วเข้าสู่ระบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบ, ขึ้นทะเบียนใหม่ และขอเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ได้จากระบบใหม่นี้
  • สสว.ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถึงปี พ.ศ. 2557 เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • ทั้งนี้ สสว. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป ได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการอื่นๆ

24 เมษายน 2562
699
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง
28 มีนาคม 2562
1,603
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านน