TH EN
 

โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME

19 กันยายน 2560 2,180

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมศักยภาพและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME
  2. สร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าและศักยภาพ SME ไทย
  3. สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

สิทธิประโยชน์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่ง จาก สสว.
  2. คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด
  3. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนจากโครงการอื่นๆ ของ สสว.

ประเทศเป้าหมาย

  • ASEAN+ 6, CLMV  
  • ตลาดใหม่ แอฟริกา เอเซียใต้ 
  • ตลาดศักยภาพ จีน ตะวันออกกลาง และรัสเซีย 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนิติบุคคลหรือจดทะเบียนการค้าและเป็นสมาชิกของ สสว. หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่   
https://sites.google.com/site/marketingosmep60/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2298-3235, 0-2298-3190Tag : marketing

โครงการอื่นๆ

24 เมษายน 2562
707
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง
28 มีนาคม 2562
1,620
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านน