TH EN
 

กิจกรรมเจรจาสร้างเครือข่าย SMEs ไทย-ตุรกี & พบปะ Importer ตุรกี

8 สิงหาคม 2561 3,026

เจรจาสร้างเครือข่าย SMEs ไทย-ตุรกี

พบปะ Importer ตุรกี

ร่วมออกบู้ท Thai-Turkish SMEs Trade Fair & Festival

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งตุรกี (KOSGEB) ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ตุรกี (TTBC Thailand) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพด้านการค้าต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจไทย-ตุรกี 3 รายการ

.
1. เจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ไทย-ตุรกี (6 กันยายน 2561 เวลา 14.00-17.00 น. โรงแรมอโนมา)

2. พบ Importer ด้านอาหาร ผลไม้ ออร์แกนิค คอสเมติก ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย สปา ท่องเที่ยว รีสอร์ท

3. ร่วมออกบู้ทในงาน Thai-Turkish SMEs Trade Fair & Festival (7-9 กันยายน 2561 ศูนย์สิริกิติ์ฯ)

………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………...……………………………

เข้าร่วมได้ฟรี รับจำนวนจำกัด **  ปิดรับใบสมัคร 24 สิงหาคม 2561 ณ 24.00 น. **
………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………...…………

โปรดใช้ลิงค์ goo.gl/66s2sG เพื่อดูรายละเอียด - Download แบบฟอร์มใบสมัคร - ดูข้อมูล SMEs ตุรกี
………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………

โปรดใส่อีเมล์ให้ครบทั้งสามอันนี้ เมื่อทำการนำส่งใบสมัคร

เพื่อป้องกัน Technical Error ที่จะทำให้ใบสมัครหลงหาย

ทั้งนี้ หาก Download แบบฟอร์มใบสมัครไม่ได้  

สามารถติดต่อมาได้ที่ทุกอีเมล์

สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัคร

• rasmi@sme.go.th (คุณรัศมี) โทร. 0 2298 3168

 • thanawuth.ki@thaichamber.org (คุณธนาวุฒิ)

   โทร. 0 2018 6888 ต่อ 4370

 • numithegreat@yahoo.com (คุณรัศมี) โทร. 08 1615 2060
โครงการอื่นๆ

1 มีนาคม 2562
1,598
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
1,170
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562

โปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมสัมมนา และพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ ได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30,000 ราย
3 มกราคม 2562
3,301