TH EN
 

งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

9 มีนาคม 2561 1,927

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในด้าน Digital Economy เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ ผ่านสื่อ Digital ต่างๆ ที่ สสว. มีอยู่รวมถึง ให้บริการผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่างๆ
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำคัญ จำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการ เพิ่มศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

    

• ผู้ประกอบการ SME
• วิสาหกิจชุมชน
• นิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวกมลวรรณ เล็กกระจ่าง โทร. 0 2298 3275
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ

24 เมษายน 2562
33
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง
28 มีนาคม 2562
961
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านน
1 มีนาคม 2562
3,937
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร