TH EN
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

8 มีนาคม 2561 2,829

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่มีศักยภาพ หรือกลุ่ม Strong/Regular มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)” โดย สสว. จะจัดโปรแกรมการพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นสร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้าหรือบริการ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการ ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน อย., มอก., ISO, HACCP ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ในปี 2561 สสว. ได้ขยายการส่งเสริมและพัฒนาไปยังกลุ่ม Micro SME ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในการทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Scale Up) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้ในอนาคต โดยในกลุ่มดังกล่าว สสว. จะเข้าไปให้ความรู้ในด้านการทำบัญชี การตลาด และการเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ตามนโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามพันธกิจของ สสว. ในการผลักดันการส่งเสริม SME เพื่อให้ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากลอีกด้วย

..................................................................................................
..................................................................................................

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

    

ผู้ประกอบการ SME หรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในการทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีความพร้อมในการต่อยอดการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานหรือขีดความสามารถให้สูงขึ้น
..................................................................................................

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่     

www.smestrong61.com

..................................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

นางสาวจันธิดา โลหิตศิริ โทร. 0 2298 3181
นางสาวเสาวคนธ์  แย้มสุข โทร. 0 2298 3206
นางสาววิภาพร  วีระไวทยะ ทร. 0 2298 3103
..................................................................................................
..................................................................................................

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งาน / โครงการปี 2561
โครงการอื่นๆ

24 เมษายน 2562
33
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็ง
28 มีนาคม 2562
961
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านน
1 มีนาคม 2562
3,937
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปี 2562

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ชื่อโครงการเดิมคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) และกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ กลุ่ม SME ทั่วไป และกลุ่ม SME ภาคการเกษตร