TH EN
 
6 มิถุนายน 2562
อ.สสว. นำเครือข่าย SME จับคู่ธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน
13 มิถุนายน 2562
ผอ.สสว. ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ Coach จิตอาสา
6 มิถุนายน 2562
สสว. - คณะผู้แทนสถาบันอุตสาหกรรมขนาดย่อม (UP ISSI) มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม MSMEs
3 เมษายน 2562
322
21 กุมภาพันธ์ 2562
1,341
22 พฤศจิกายน 2561
823
6 พฤศจิกายน 2561
572


ปฎิทินกิจกรรม
21
JUN
การประชุมเก็บข้อมูลโครงการ Country Partnership Program ระหว่างไทยและ OECD
21 มิถุนายน 2562
00:00-00:00
สสว.
25
JUN
เปิดงาน Policy Dialogue on Formalization of Micro Enterprises
25 มิถุนายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมโซฟิเทลสุขุมวิท
25
JUN
อบรม หัวข้อ มือใหม่เริ่มขายออนไลน์กับ Shopee โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562
25 มิถุนายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมรอเวิร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร
26
JUN
ประชุม Task Force on Starting a Business
26 มิถุนายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมโซฟิเทลสุขุมวิท
26
JUN
กิจกรรมอบรมสัมมนาและกิจกรรม Workshop หัวข้อ “SMEs ไทย ยั่งยืนได้ด้วยบัญชีเดียว”
26 มิถุนายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
26
JUN
กิจกรรมอบรมสัมมนาและกิจกรรม Workshop หัวข้อ “SMEs ไทย ยั่งยืนได้ด้วยบัญชีเดียว”
26 มิถุนายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
26
JUN
กิจกรรมอบรมสัมมนาและกิจกรรม Workshop หัวข้อ “SMEs ไทย ยั่งยืนได้ด้วยบัญชีเดียว”
26 มิถุนายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
26
JUN
อบรม หัวข้อ เทคนิคและเครื่องมือ Digital Marketing เพื่อเพิ่มยอดขขายแบบมืออาชีพ
26 มิถุนายน 2562
00:00-00:00
โรงแรมเอ็มเจ เดอะ มาเจสจติค จ.สกลนคร

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน
สสว.
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายของ สสว.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สสว.มีนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้พนักงานสสว.และบุคคลากรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงไว้ 6 ด้าน