ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในการประชุม Thai Turkish SMEs B2B Meeting และลงนามกรอบความร่วมมือด้านการส่งเสริม SMEs กับองค์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งตุรกี (KOSGEB)

Read more

icon-watch
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงพลังงาน
สถาบันยานยนต์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top