ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2556

download

  ดาวโหลดแบบทั้งเล่ม click
  บทนำ การจัดทำดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2556 click
  ภาคผนวก ก ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 1 click
  ภาคผนวก ข ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 3 click
  ภาคผนวก ค-1 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า จตุจักร click
  ภาคผนวก ค-2 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า เชียงใหม่ click
     
  บทที่ 1 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs กรณีย่านการค้าจตุจักร click
  บทที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้าจตุจักร click
  บทที่ 3 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ย่านการค้ารอบตลาดวโรรส click
  บทที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ click
     

 ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2554

download

   ดัชนีย่านการค้าเป้าหมายอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม (ย่านประตูน้ำ โบ๊เบ๊ สำเพ็ง) ประจำไตรมาสที่ 1/2554 click
   ดัชนีย่านการค้าเป้าหมายอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ (ย่านวรจักร บ้านหม้อ คลองถม สะพานเหล็ก)  ประจำไตรมาสที่ 1/2554 click
   

 ดัชนีย่านการค้า : ไตรมาส 3-2554

download

  ปกรายงาน pdf : 33 kb
  คำนำ ย่านการค้า pdf : 43 kb
  สารบัญ pdf : 31 kb
  บทสรุปผู้บริหาร pdf : 497 kb
  บทที่ 1 : การดำเนินงานโครงการ pdf : 85 kb
  บทที่ 2 : อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม pdf : 230 kb
  บทที่ 3 : อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ pdf : 235 kb
  บทที่ 4 : ข้อเสนอแนะปรับปรุงหลังการประชุม pdf : 73 kb
Go to top