ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
หน้าแรกเกี่ยวกับแผนส่งเสริม SMEsแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น

งานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น

  • ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา: กลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio Base Industry) 3 สาขา
  • ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายพื้นที่: กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster-based SEZs)ภายใต้โครงการ Food Innopolis
  • ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำหนดประเภท: ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative SME) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 

Go to top