www.sme.go.th
 
ค้นหา
 

ดร.ประชา ประสพดี เปิดตัวร้านต้นแบบ โอทอปชุมชนยิ้ม

นำร่องอยุธยาแห่งแรก หนุนผู้ประกอบการชุมชนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ผุดไอเดียช่วยชุมชน พลิกฟื้นและต่อยอดโอทอป ดันเปิดร้านต้นแบบ โอทอปชุมชนยิ้ม10 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เห็นเป็นรูปธรรมภายในเดือนมีนาคม 2556 นำร่องเปิดตัวสาขาแรก ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พร้อมให้บริการภายในเดือนมกราคมนี้ พร้อมตั้งเป้าขยายสาขาให้ครบ 500 สาขา ภายใน 3 ปี

ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลองค์การตลาด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายภาระกิจให้รัฐวิสาหกิจแห่งนี้ สนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปและชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ในลักษณะการรวมกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน (Community SMEs) เพื่อเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสให้ชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนอีกด้วย และร้านค้าชุมชนนี้จะบริหารงานในลักษณะของแฟรนไชส์ ชื่อ ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม ซึ่งเป็นร้านค้าที่ออกแบบมาให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าที่มีระบบการบริหารจัดการและการตกแต่งร้านเป็นมาตรฐาน มีรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ เช่นเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำ วางเป้าเปิดดำเนินการให้ครบ 500 สาขา ภายใน 3 ปี หวังสร้างให้เป็นเครือข่ายเพื่อเป็นช่องทางการเชื่อมโยงและกระจายสินค้า จำพวกสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอป สินค้าด้านเกษตรกรรม และสินค้าที่ชุมชนมีความต้องการ เช่นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการเป็นกลไกรักษาสมดุลของราคาสินค้าและยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าโอทอปอีกทางหนึ่งด้วย

 ซึ่งการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการภายใต้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ จะทำให้สามารถเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสินค้าทั้งจากในและนอกชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการลดทอนบทบาทของพ่อค้าคนกลางลง ทำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงและนำกำไรที่ได้จากการขายสินค้าผ่าน ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม ไปปันผลให้กับสมาชิกที่รวมกลุ่มกันขึ้นมาหรือเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้แล้วองค์การตลาด ยังทำหน้าที่เติมเต็มองค์ความรู้ด้านการตลาด เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจและการบริหารจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพให้แก่คนในชุมชน และทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีความต้องการเพื่อให้นำไปจำหน่ายได้ในราคาต้นทุนอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

          ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม นี้จะสามารถสร้างช่องทางตลาดใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่จะผลิตสินค้าเพื่อป้อนเข้าสู่ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม  เพื่อจำหน่ายผ่านร้านค้าเครือข่ายที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างอาชีพที่เข้มแข็งให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ประชา ประสพดี ได้กำหนดทิศทางและบทบาทขององค์การตลาด เพื่อมุ่งให้เป็น องค์กรแห่งปัญญา ด้านการค้าในชุมชนและดำเนินงานตามพันธกิจที่จะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างตลาดกลางและเครือข่ายระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

           โดยการดำเนินการโครงการตลาดเครือข่าย ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม นี้ จะเป็นโครงการนำร่องที่จะพัฒนาไปสู่การนำพื้นที่ของศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  กว่า 475 แห่ง อันอยู่ในการดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  มาปลุกให้ฟื้นและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน และผู้ผลิตสินค้าโอทอป ต่อไป

          สำหรับการดำเนินโครงการตลาดเครือข่าย ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบรูณาการ หรือ  OTOP PLUS และมีกำหนดเปิด ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม ทั่วประเทศจำนวน 10 สาขา ภายในเดือนมีนาคม 2556 นี้ ที่ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย  ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ตำบลท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ตำบลในคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  ตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และสาขาต้นแบบที่จะเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกภายในเดือนมกราคมนี้ได้แก่ ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม สาขาตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ประชา ประสพดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและทำพิธีเปิดร้านต้นแบบสาขาแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

ทั้งนี้ ดร.ประชา ประสพดี คาดว่าเมื่อทั้ง 10 สาขา นี้เปิดดำเนินการครบ 1 ปี จะทำให้เกิดมูลค่าการซื้อขายสินค้าและมีเงินหมุนเวียนในชุมชนกว่า 60 ล้านบาท มีส่วนช่วยกระจายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอป โดยตรงมูลค่ารวมกว่า 18 ล้านบาท มีประชาชนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมโครงการในลักษณะของสมาชิกและผู้ถือหุ้นกว่า 5,000 ราย และตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์โอทอป นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจำหน่ายและกระจายผ่านช่องทาง ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม ขององค์การตลาด มากกว่า 200 ราย และเมื่อมีการขยายสาขาของ ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม มากขึ้นในอนาคต คนในชุมชนและผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าโอทอป ก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ

 

          องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
http://www.sme.go.th อีเมล์ info@sme.go.th
Thailand Web Stat
Skip to main content
Go Search